Safe spAces For lEarning (Ασφαλείς χώροι μάθησης)

Ασφαλής χώρος είναι ένας χώρος που, είτε τεχνικά είτε συναισθηματικά, έχει ως στόχο να παρέχει ίσες ευκαιρίες, εκπροσώπηση και διεξόδους επικοινωνίας για περιθωριοποιημένες ομάδες ή άτομα μεσα σε ένα περιβάλλον σεβασμού και κατανόησης που εξαλείφει τις καταπιεστικές συμπεριφορές, αναγνωρίζει τον αγώνα και καλλιεργεί το διάλογο. Ιστορικά, οι ασφαλείς χώροι ήταν χώροι για περιθωριοποιημένα άτομα και ομάδες που μπορούσαν να συναντηθούν και να επικοινωνήσουν σχετικά με την εμπειρία τους από την περιθωριοποίηση, να μάθουν και να συμμετάσχουν σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα κατά της καταπίεσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναδείξει την τελευταία δεκαετία, μέσω εκστρατειών και καταγραφής της πραγματικότητας με ντοκιμαντερίστικο τρόπο, τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι ασφαλείς χώροι στην ψυχολογική ενδυνάμωση των προσφύγων και των ανθρώπων που διανύουν τραυματικά ταξίδια κάτω από συστημικό αποκλεισμό λόγω φύλου, σεξουαλικότητας, φυλής ή κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Η δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου για την κοινοπραξία SAFE σημαίνει να ακούμε, να μοιραζόμαστε και να εξελισσόμαστε. Ως εκ τούτου, ένας ασφαλής χώρος δεν δεσμεύεται να είναι γεωγραφικά οριοθετημένος, καθώς μπορεί να επεκταθεί στις διαδικτυακές κοινότητες ή ακόμη και στον εαυτό μας. Στο SAFE θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε αυτή την τριγωνική σχέση μεταξύ ασφάλειας και χώρου που σημαίνει ότι επεκτείνεται από τον πραγματικό χώρο, στον διαδικτυακό χώρο και στη νοοτροπία του καθενός να δημιουργεί και να αναζητά την ασφάλεια.

Σκοπός του έργου αυτού είναι να επιδιώξει την κοινωνική ένταξη και την αλλαγή βελτιώνοντας και επεκτείνοντας την προσφορά ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας για ενήλικες, μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου οδηγού για τη δημιουργία και τη διατήρηση ασφαλών χώρων μάθησης, συμπεριλαμβανομένης μιας έρευνας σχετικά με τη νοοτροπία του ασφαλούς χώρου στα συστήματα ζωής των ανθρώπων, δηλαδή την οικογένεια, την κοινότητα και τη διεθνή ταυτότητα.

Το έργο στοχεύει επίσης στην αύξηση της ζήτησης για μάθηση και της υιοθέτησης μέσω αποτελεσματικών στρατηγικών προσέγγισης, καθοδήγησης και παρακίνησης, οι οποίες θα διευκολυνθούν από τη δημιουργία ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού αφήγησης που θα στοχεύει όχι μόνο στην αναγνώριση των ασφαλών και μη ασφαλών στοιχείων ενός μαθησιακού περιβάλλοντος, αλλά και στην παροχή λύσεων, στην ανάδειξη του αγώνα και στην προσπάθεια επίλυσης των συγκρούσεων μέσω της κατανόησης.

Συγκεκριμένα, το επιτραπέζιο παιχνίδι θα δημιουργηθεί μαζί με τις ομάδες-στόχους, οι οποίες θα αποτελούνται από την ευρύτερη κοινότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων μαζί με ενήλικες εκπαιδευόμενους από μια ποικιλία περιθωριοποιημένων και συστημικά αποκλεισμένων ομάδων, μέσω της εφαρμογής 2 φάσεων πιλοτικής εφαρμογής (1η: σχεδιασμός του ασφαλούς επιτραπέζιου παιχνιδιού | 2η: παιχνίδι του ασφαλούς επιτραπέζιου παιχνιδιού).

Τέλος, οι εταίροι θα δημιουργήσουν ένα έγγραφο πολιτικών ευαισθητοποίησης που θα συζητά τις πολιτικές για τη φυλή, το φύλο και την πολιτική ταυτότητα στην Ευρώπη και πώς η πολιτική θα μπορούσε να βοηθήσει την κοινωνία να κινηθεί προς την αποδοχή, την αναγνώριση του αγώνα και τη δημιουργία ασφαλών χώρων για όλους. Συγκεκριμένα, το έργο θα εξελιχθεί μέσω της υλοποίησης τριών (3) διανοητικών αποτελεσμάτων και των αντίστοιχων δράσεων, καθώς και έξι (6) πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν ως διαδικτυακά σεμινάρια. Παρακάτω παρουσιάζουμε συγκεκριμένα ta πνευματικά αποτελέσματα και τις εκδηλώσεις

Πνευματικά αποτελέσματα:

IO1- Οδηγός ασφαλών χώρων μάθησης: Πώς να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε έναν ασφαλή χώρο για τη μάθηση ενηλίκων

  • IO1. Α.1: Ασφαλείς χώροι στην καθημερινή ζωή: Συστήματα καθημερινής ζωής: Αντιμετώπιση του αγώνα και της καταπίεσης στην καθημερινή ζωή
  • IO1. Α.2.: Καλές πρακτικές για ασφαλείς χώρους μάθησης: Εκπαίδευση ενηλίκων: Μια οπτική βιβλιοθήκη των υφιστάμενων ασφαλών χώρων για την εκπαίδευση ενηλίκων

IO2: Το επιτραπέζιο παιχνίδι S.A.F.E: Αναγνωρίστε την προκατάληψη και δημιουργήστε έναν ασφαλή χώρο

  • IO2. Α.1.: 1η Φάση πιλοτικής εφαρμογής: Σχεδιασμός του επιτραπέζιου παιχνιδιού SAFE
  • IO2. Α.2.: 2η Φάση Πιλοτικής Εφαρμογής: Παίζοντας το επιτραπέζιο παιχνίδι SAFE

IO3: Έγγραφο πολιτικής: Διατήρηση νοοτροπιών ασφαλούς χώρου: Φύλο και ταυτότητα πολίτη στην Ευρώπη.

Δράσεις ενημέρωσης / Πολλαπλασιαστικές δράσεις

Οι πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις θα οδηγήσουν σε δημοσιεύσεις σχολίων έκτασης σχετικά με τα θέματα των συζητήσεων που έλαβαν χώρα.

  • E1. Διάλογος και αναστοχασμός στη δημιουργία ασφαλών διαδικτυακών χώρων μάθησης (Ελλάδα)
  • E2. Ο ρόλος των ευρωπαϊκών δράσεων στη δημιουργία ασφαλών χώρων με αντίκτυπο (Βέλγιο-Ευρωπαϊκό επίπεδο)
  • E3. Καλλιέργεια νοοτροπιών S.A.F.E. στην Κοινότητα (Ιταλία)
  • E4. Εργασία με διαφορετικές ομάδες μαθητών και η ανάγκη δημιουργίας ασφαλών χώρων (Αυστρία)
  • E5. Συζήτηση θεωριών για το χώρο, την ασφάλεια και τις σχετικές έννοιες (Σερβία)
  • E6. Ευαισθητοποίηση για την υπέρβαση των ασφαλών χώρων μάθησης στο χώρο εργασίας (Πορτογαλία)

Φορείς

Στοιχεία του έργου

Τίτλος: Safe spAces For lEarning

Κωδικός αναφοράς: 2020-1-PT01-KA204-078631

Περίοδος υλοποίησης: 01/10/2020 – 31/03/2023

Επίσημος σύνδεσμος αποτελεσμάτων: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PT01-KA204-078631