Προγράμματα Ο.Ε.Φ.Ε

“Εισαγωγή στις μαθησιακές δυσκολίες” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 320-19

“Εισαγωγή στους Η/Υ” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 320-20.