ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

Το πρόγραμμα που προτείνουμε ανταποκρίνεται στην εκφρασμένη ανάγκη των τοπικών επιχειρήσεων, περιλαμβάνοντας ενότητες όπως:

 

Εισαγωγή στην Έννοια της Εργασίας και του Επαγγέλματος

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι αφενός η ενημέρωση για τον Ιδιωτικό Τομέ Απασχόλησης , αφετέρου για τις μορφές εργασίας & των σχετικών συμβάσεων ( και των συνακόλουθων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων ) σε συνάφεια με την κείμενη Εργατική Νομοθεσία

Ενδεικτικά θεματικά αντικείμενα:

 • Περιγραφή θέσεων εργασίας ,

 • ιεραρχία ρόλων,

 • εργασιακές σχέσεις,

 • συλλογική διαπραγμάτευση, εργατική νομοθεσία

6 ώρες

Αρχές και Μέσα Δυναμικής Διεκδίκησης μιας θέσης εργασία

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας να συμβάλλει ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν θετική αυτοεικονα με τη διαμόρφωση του Ατομικού Φακέλου Δεξιοτήτων, να γνωρίζουν να συντάσσουν Βιογραφικό κατά περίπτωση, να θέτουν σε εφαρμογή Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας , και να πληροφορηθούν για ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Ενδεικτικά θεματικά Αντικείμενα:

 • σύνταξη βιογραφικού, συνέντευξη

 • τεχνικές αναζήτησης εργασίας

 • ευκαιρίες απασχόλησης

 • Ατομικός φάκελος δεξιοτήτων

 • αξιοποίηση εθελοντικής εργασίας Δίκτυα εργασίας EURES

 • ΣΥΝΤΑΞΗ EUROPASS

10 ώρες

Αρχές ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση βασικών εννοιών -ορισμών από την εθνική και ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για το ζήτημα της υγιεινή ς και ασφάλειας στο χώρο της εργασίας καθώς και των συχνότερων κατηγοριών κινδύνων όσον αφορά την υγεία των εργαζομένων και των μέτρων προστασίας και διαχείρισής τους

 •  βασικές έννοιες περί υγιεινής και ασφάλειας
 •  φυσικοί παράγοντες κινδύνου στο εργασιακό περιβάλλον
 •  μέτρα αντιμετώπισης βιολογικών κινδύνων
 •  μέρα ατομικής προστασίας
 •  μέτρα αντιμετώπισης βιολογικών κινδύνων

6 ώρες

Βασικές γνώσεις Η/Υ

Ο σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να προσφέρει στοχευόμενες γνώσεις αποτελεσματικής χρήσης του Η/Υ και του διαδικτύου και επιπλέον σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της συνεργατικότητας μέσω των προσφερομένων υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Με χρήση τεχνικών , όπως η επίλυση προβλημάτων, οι μελέτες περίπτωσης και η συνεργατική μάθηση

 • Πλοήγηση,

 • χρήση πληροφορίας,

 • Σύνταξη και αποστολή email

 • χρήση Socialmedia

10 ώρες

Επικοινωνία και Συνεργασία στον εργασιακό χώρο

Σκοπός της ενότητας είναι να παράσχει συστηματικές γνώσεις και δεξιότητες στους εκπαιδευόμενους ώστε να αναπτύσσουν ολοκληρωμένη και αποτελεσματική επικοινωνία τόσο εντός των επιχειρήσεων όσο και στο σύνθετο περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση ( πελάτες, καταναλωτές, δημόσιες Υπηρεσίες , κλπ)

Ειδικότερα :

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να κατανοούν τους συνομιλητές τους και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα είδη και τους τύπους της προφορικής , της γραπτής και λεκτικής ή μη λεκτικής επικοινωνίας αι να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους αντιστοίχως .

 • η έννοια της ετερότητας , προφορική και μη λεκτική επικοινωνία

 • είδη και τύποι επικοινωνίας

 • ενδοεπιχειρησιακή

  επικοινωνία,

 • κατανοώντας τη σύγκρουση

 • συναισθήματα

 • έννοια και περιεχόμενο της επιχείρησης ,

 • πειθώ και Τεχνικές πειθούς

  25 ώρες

Ξενόγλωσση Ορολογία

Σκοπός της ενότητας η πρόκληση επικοινωνιακών επεισοδίων στην αγγλική γλώσσα όπου θα απαιτείται η αντίληψη και κατανόηση αιτημάτων που να σχετίζονται με το περιβαλλον της επιχείρησης

Ενδεικτικά θεματικά αντικείμενα:

 •  τυπολογία επικοινωνίας
 •  ορολογία ( εφόσον χρειάζεται)
 •  πωλήσεις και προώθηση προϊόντων

10 ώρες

Λειτουργία Επιχείρησης και Βασικές Αρχές του Επιχειρείν

Σκοπός της ενότητας είναι να παράσχει ολοκληρωμένες γνώσεις σε βασικά θέματα λειτουργίας ης επιχείρησης και των σχετικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία της καθώς και τους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς και τις διαδικασίες σε σχέση με τις Υπηρεσίες κατα περίπτωση

Ενδεικτικά:

 •  βασικές έννοιες αναφορικά με τη διοίκηση της ΜμΕ
 •  Ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος αναφοράς
 •  περιγραφή των ρόλων , δομών και πρακτικών διοίκησης και λειτουργίας μιας ΜμΕ

10 ώρες

Μεταγνωστικές Δεξιότητες

Στόχος της θεματικής ενότητας οι εκπαιδευόμενοι να έχουν αποκτήσει μέσα από βιωματικές εργασίες την αντίληψη του τι έχουν μάθει και πως μπορύν να αξιοποιήσουν την νέα γνώση σε μια συνεχή σπείρα μάθησης

(αξιολόγηση)

3 ώρες