Φιλοσοφία και Προσέγγιση

Tο ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ προτείνει ένα σπονδυλωτό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης , το οποίο αποσκοπεί στην παροχή εκείνων των βασικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στην ομάδα στόχο, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν και να αξιοποιηθούν σε κάθε επαγγελματικό κλάδο, πεδίο ή επαγγελματική κατηγορία και αυξάνουν την αξία του εργαζομένου στην αγορά εργασίας ανεξαρτήτως πτυχίου (bridgeeffect) .

Οι επιχειρήσεις (και η αγορά) ψάχνουν διαρκώς το «εξαιρετικό», τον εργαζόμενο που θα τους δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα κάνει το έξτρα μίλι για την εταιρία, ειδικότερα σε καταστάσεις ύφεσης.

Ως Δεξιότητες με υψηλή μεταβιβασιμότητα (European Commision, 2011) θεωρούνται οι:

 • Συνεργασία με άλλους,

 • Επικοινωνιακή Δεξιότητα,

 • Προσανατολισμός στα επιτεύγματα ,

 • Επίλυση προβλημάτων,

 • Aυτονομία,

 • Αριθμητική Ικανότητα,

 • IT γνώση(χρήστη πλοήγησης),

 • Γνώση ξένων γλωσσών,

 • Επίγνωση της κατάστασης της οικονομίας και της αγοράς,

 • Επίγνωση βασικών νομοθετικών αρχών,

 • Περιβαλλοντική επίγνωση.

Με γνώμονα σχετικές έρευνες ( CIPD σε 112υπευθύνους προσλήψεων (1) και 3336 εργαζόμενους (2) ,(2009)) προκρίνονται δεξιότητες όπως :

 • Ευέλικτη νοοτροπία [45%(1),47%(2),

 • Ταίριασμα με την κουλτούρα της εταιρίας [10% (1),47%(2)],

 • Επιχειρηματικό δαιμόνιο[19%(1)],

 • Διαπροσωπικές δεξιότητες [35%(2).

Το πρόγραμμα που προτείνουμε ανταποκρίνεται στην εκφρασμένη ανάγκη και των τοπικών επιχειρήσεων, περιλαμβάνοντας ενότητες όπως :

 • Εισαγωγή στην Έννοια της Εργασίας και του Επαγγέλματος (θέση εργασίας , ιεραρχία ρόλων, υποχρεώσεις και δικαιώματα εργαζομένου / νομοθεσία )

 • Αρχές και Μέσα Δυναμικής Διεκδίκησης μιας θέσης εργασία ( σύνταξη βιογραφικού, συνέντευξη κλπ)

 • Αρχές ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία ,

 • Βασικές γνώσεις Η/Υ ( πλοήγηση, χρήση πληροφορίας, αποστολή email)

 • Επικοινωνία και Συνεργασία στον εργασιακό χώρο ,

 • Αγγλική ορολογία

 • Λειτουργία Επιχείρησης και η έννοια του Επιχειρείν

 • Μεταγνωστικές Δεξιότητες.

Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης ακολουθεί τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (συμμετοχή, κριτικός διάλογος, επίλυση προβλημάτων)