Pillar: Εκπαίδευση & Κατάρτιση

 • ArtEMi – Τέχνη και Εκπαίδευση για την κοινωνική ένταξη μεταναστριών γυναικών

  Η κοινοπραξία του έργου ArtEMi στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών μεταναστριών και των περιθωριοποιημένων ομάδων για την αντιμετώπιση της ψυχολογικής δυσφορίας μέσω της καλλιτεχνικής θεραπείας, της αφήγησης παραμυθιών και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην αύξηση της αυτοεκτίμησης, της αυτοαπασχόλησης και άλλων προοπτικών απασχόλησης, με τη συμμετοχή διαφόρων οργανώσεων σε τοπικό, εθνικό και…

 • FIDO: Καταπολεμώντας τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση

  Το έργο FI.DO (FIghting the fake news and DisinfOrmation) απευθύνεται σε άτομα που ανήκουν στην τρίτη ηλικία και έχουν ήδη αναπτύξει ορισμένες γνώσεις στον ψηφιακό κόσμο, με αυτές τις γνώσεις να προέρχονται, ωστόσο, από την πρακτική χρήση των διαδικτυακών εργαλείων και χωρίς να υποστηρίζονται από κάποια θεωρία ή ειδική προετοιμασία. Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας…

 • Έργο GAD

  Το έργο GAD (Game Creation in augmented reality enhancing professional digital skills) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και σε όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στις μέρες μας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν την πρόκληση της αλλαγής της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής τους προσέγγισης για να συμπεριλάβουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών και…

 • TRANSVAL-EU

  To έργο TRANSVAL-EU βασίζεται σε ένα παράδοξο. Από τη μία πλευρά, οι εργοδότες δίνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία στις οριζόντιες δεξιότητες. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, οι οριζόντιες δεξιότητες αποτελούν μόνο σιωπηρό μέρος των διαδικασιών επικύρωσης και καθοδήγησης. Υπάρχει ανάγκη να γίνουν σαφείς οι διαδικασίες επικύρωσης των εγκάρσιων δεξιοτήτων που αποκτώνται σε μη τυπικά και…

 • IFS-FSJ – Προάγωντας την Κοινωνική Δικαιοσύνη

  Το έργο “IFS – Fostering Social Justice” συμβάλλει στον καθορισμό μιας στρατηγικής του IFS Europe σύμφωνα με τον νέο κύκλο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027. Το έργο φέρνει σε επαφή 10 ευρωπαϊκά μέλη του IFS και 2 εξωτερικούς εταίρους και ανοίγει ένα χώρο για προβληματισμό μεταξύ διαφορετικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της…

 • VIP-Tech-Job: Time 2 Act! (VTJ2)

  Το έργο VTJ2 αναπτύχθηκε ως απάντηση στις επίσημες στατιστικές που δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των νέων και ενήλικων ατόμων με προβλήματα όρασης ή/και τυφλότητα, μένουν εκτός των χώρων απασχόλησης, παρά τις προσπάθειες, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους να βρουν εργασία, καθώς οι περισσότεροι εργοδότες δεν γνωρίζουν τις ικανότητες και τις γνώσεις που έχουν…

 • CT4 SILVER CAREGIVERS – Πρόγραμμα επιμόρφωσης για φροντιστές ατόμων 3ης ηλικίας

  Το “CT4 SILVER CAREGIVERS: Certified Training for Silver Caregivers” είναι μια 24μηνη σύμπραξη που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+ για πρωτοβουλίες Επαγγελμτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και απευθύνεται σε επαγγελματίες (στο επαγγελματικό προφίλ της υγειονομικής περίθαλψης εξαρτώμενων ατόμων σε κοινωνικούς φορείς) που εργάζονται ως άτυποι φροντιστές ηλικιωμένων και προωθούν την…

 • BILDUNG

  Με την υιοθέτηση της ολιστικής έννοιας “BILDUNG” αντί της “εκπαίδευσης” και τη διερεύνηση των πολιτικών και πρακτικών δυνατοτήτων της για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων (ALE) στην Ευρώπη, το έργο αυτό θα συμβάλει στην καινοτομία στον τομέα και θα προωθήσει την κοινωνική ένταξη, καθώς και την αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Οι…

 • SAFE – Ασφαλείς χώροι μάθησης

  SAFE – Ασφαλείς χώροι μάθησης

  Ασφαλής χώρος είναι ένας χώρος που, είτε τεχνικά είτε συναισθηματικά, έχει ως στόχο να παρέχει ίσες ευκαιρίες, εκπροσώπηση και διεξόδους επικοινωνίας για περιθωριοποιημένες ομάδες ή άτομα σε ένα περιβάλλον σεβασμού και κατανόησης που εξαλείφει τις καταπιεστικές συμπεριφορές, αναγνωρίζει τον αγώνα και καλλιεργεί το διάλογο. Ιστορικά, οι ασφαλείς χώροι υπήρξαν χώροι όπου περιθωριοποιημένα άτομα και ομάδες…

 • Διαδικασίες Πιστοποίησης των Διαφορετικών Δεξιοτήτων

  Το Έργο «Διαδικασίες Πιστοποίησης των Διαφορετικών Δεξιοτήτων» προέκυψε από την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη καινοτόμα μεθοδολογία ( ενός Οδηγού, μιας ψηφιακής πλατφόρμας και μιας ενημερωτικής έκδοσης για την αναπηρία),ώστε σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο να διαθέσουμε ένα κοινό πλαίσιο δράσης στους επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών φροντίδας στους ενήλικες της ομάδας στόχου. Ωστόσο, βασική μας πρόθεση…

 • WLB: Εναρμόνιση εργασιακής και προσωπικής ζωής

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει την προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων ως καθήκον των μελών τους, ωστόσο οι στατιστικές δείχνουν μια αργή πρόοδο. Το έργο «Καινοτόμα εργαλεία εναρμόνισης εργασιακής και προσωπικής ζωής και για την προώθηση της ισότητας των φύλων» υποστηρίζει και εντοπίζει λύσεις προς όφελος της ισότητας καθως και αποτελέσματα που εστιάζονται στην εφαρμογή…

 • DivCaP – Διαχείριση της Διαφορετικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων

  Στη βάση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη και εφαρμογή της διαφορετικότητας σε όλο το φάσμα των λειτουργιών των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων, οι εταίροι του έργου εστιάζουν σε κάθε επίπεδο λειτουργίας των οργανισμών, ελέγχοντας και δοκιμάζοντας συγχρόνως συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής στην πράξη σε συνεργασία με φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε υποστηρικτικές δομές που…

Accessibility