Το έργο AKA ξεκίνησε!

Βασισμένο στην ανάρτηση του SOLIDAR Foundation: https://www.solidar.org/en/news/aka-active-citizens-new-project-starting-in-november

Το “AKA (Awareness, Knowledge, Action) Active Citizens” είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα CERV της Ερυωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του είναι να προωθήσει τη δημοκρατική συμμετοχή και δέσμευση των νέων πολιτών με ευάλωτο υπόβαθρο σε επίπεδο ΕΕ, σε 8 χώρες, μέσω δραστηριοτήτων που βασίζονται στην Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη και θα υλοποιηθούν σε Κοινοτικά Κέντρα.

Αυτό θα γίνει με ένα χρονοδιάγραμμα έργου που θα δημιουργήσει δυναμική για τις ευρωεκλογές του 2024, ενώ θα ενδυναμώσει τους νέους που συμμετέχουν μέσω της ευαισθητοποίησης και της γνώσης που θα οδηγήσει σε δράση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων με συλλογικό και διακρατικό τρόπο. Το έργο έχει ξεκινήσει με μια εκπαίδευση για όλους τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα εφαρμόσουν τη συμφωνημένη μεθοδολογία καθ’ όλη τη διάρκεια των 24 δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν από τα Κοινοτικά Κέντρα. Αυτές θα αποτελέσουν ευκαιρίες για τους συμμετέχοντες νέους να μάθουν για τις πολιτικές της ΕΕ και πώς να τις επηρεάσουν δημοκρατικά, να αλληλεπιδράσουν με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τελικά να αναπαράγουν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για περαιτέρω κοινωνική δράση πέραν της διάρκειας ζωής του έργου.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι

  • ενισχυμένη συμμετοχή της ομάδας στόχου στις ευρωεκλογές του 2024,
  • ενισχυμένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ και ικανότητα αναγνώρισης και καταπολέμησης των διαρθρωτικών διακρίσεων στην κοινωνία,
  • καινοτόμο μεθοδολογικό πλαίσιο για την προώθηση της κοινωνικής δράσης και της δημοκρατικής συμμετοχής στην ΕΕ,
  • ενισχυμένη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και οργανώσεων από 8 χώρες και ανταλλαγή ορθών πρακτικών,
  • αυξημένη ικανότητα των συμμετεχόντων να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Τα αποτελέσματα θα είναι ένα φυλλάδιο (σε 8 γλώσσες) με μεθοδολογίες μετασχηματιστικής εκπαίδευσης για τη δημοκρατική συμμετοχή, το οποίο θα προκύψει από την αρχική εργαλειοθήκη, καθώς και 8 εγχειρίδια- 24 δραστηριότητες που θα συνταχθούν από τους φορείς στις 8 χώρες που συμμετέχουν μέσα από τις υλοποιημένες δράσεις στα κοινοτικά κέντρα με 500+ νέους- και, τέλος, μια συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ για τα θέματα που θίγονται από το έργο, ιδίως τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ θα υλοποιήσει 3 εργαστήρια με θέμα τη “Διαγενεακή Αλληλεγγύη” στην Πάτρα από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2023.

Μείνετε συντονισμένοι για ενημερώσεις!


Accessibility