InnoVal – Συνέδριο Λήξης του Έργου

Απόδοση στα ελληνικά από το πρωτότυπο: ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ

Στις 13 Σεπτεμβρίου, η LLLP (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη Δια Βίου Μάθηση) οργάνωσε μια Ευρωπαϊκή διάσκεψη με θέμα τις καινοτόμες μεθόδους αξιολόγησης για την επικύρωση της μη τυπικής εκπαίδευσης,  για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του σχεδίου Erasmus+ Innoval (2016-2018). Περίπου 90 συμμετέχοντες από 18 χώρες της ΕΕ και 2 χώρες εκτός της ΕΕ επωφελήθηκαν από μια ολόκληρη ημέρα Διάσκεψης και Εργαστηρίων τα οποία συντόνισαν από 15 ομιλητές στον φιλόξενο χώρο του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος στις Βρυξέλλες. Η συγκεκριμένη διάσκεψη αποτέλεσε το τελικό συνέδριο του  έργου, το οποίο ολοκληρώθηκε  τον Σεπτέμβριο και αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για την συνέχεια του διαλόγου που διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του “Φεστιβάλ για την Επικύρωση της Μάθησης / Φεστιβάλ Επικύρωσης της Μη Τυπικής Μάθησης” (Validation Festival) που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2018 και της πρότασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ( 2012), ως  Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (VNFIL). Η σύσταση προσδιορίζει  την ανάγκη  όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ  να θέσουν σε εφαρμογή συστήματα επικύρωσης και αξιολόγησης δεξιοτήτων μέχρι το τέλος του 2018. Το πρόγραμμα Innoval επικεντρώνεται σε νέες μεθόδους αξιολόγησης των οποίων ο στόχος είναι ευρύτερος από την στείρα πιστοποίηση δεξιοτήτων, συμβάλλοντας επίσης στην καλύτερη ένταξη των μειονεκτούντων μαθητών (ανέργων, μεταναστών, ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο κλπ.), στην κοινωνία και την οικονομία.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας,  υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και παράγοντες επικύρωσης σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο συζήτησαν την εφαρμογή της Σύστασης του Συμβουλίου, όπως αυτή διαμορφώθηκε το 2012 για την VNFIL, υπογραμμίζοντας ότι τα κύρια ζητήματα και οι ενδεχόμενες και προτεινόμενες λύσεις τους έχουν γενικά προσδιοριστεί, αλλά αυτό που παραμένει πρόκληση είναι η εφαρμογή της Σύστασης. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε σε αυτή καθαυτή την φύση  της αξιολόγησης στα πλαίσια των διαδικασιών επικύρωσης δεξιοτήτων και η ανάγκη απομάκρυνσης από τις παραδοσιακές εξετάσεις ,ώστε να συμβάλλουμε καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου , την εγκυρότητα και την αποδοχή της ‘αόρατης’ και άτυπης μάθησης. Η «μεταβολή παραδείγματος» στην αξιολόγηση και, γενικότερα, η όλη πορεία της επικύρωσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, αναδεικνύει την ανάγκη για έμφαση στον ίδιο τον  εκπαιδευόμενο καθώς και στον συνδυασμό μίας συνεκτικής διαδικασίας πιστοποίησης, η οποία θα είναι περισσότερο διαμορφωτική στην προσέγγισή της  (συνδυασμός συμβουλευτικής, υποστήριξης και προσφορά κατάρτισης). Νέα εργαλεία, όπως αυτά που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος MySkills (στα Γερμανικά PES), είναι πλέον καλύτερα προσαρμοσμένα στα παραπάνω κριτήρια και επιτρέπουν την δυνατότητα σύνδεσης της κατάλληλης εργασιακής θέσης με το κατάλληλο άτομο που κατέχει τις κατάλληλες δεξιότητες.

Σε ορισμένες χώρες, η εφαρμογή της VNFIL καθυστερεί, επειδή ορισμένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη εξακολουθούν να θεωρούν την VNFIL ως απειλή για τη νομιμότητα της επίσημης εκπαίδευσης και πτυχίων (για παράδειγμα, η Γερμανία). Είναι, ωστόσο, δυνατό με ορθή και επίμονη επιχειρηματολογία  να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Σε άλλες χώρες, αντίθετα, το ζήτημα έγκειται μάλλον στην πολυπλοκότητα του συστήματος που οδηγεί σε χαμηλή αξιοποίηση των διαδικασιών επικύρωσης (Σουηδία). Οι διαφορές στις ρυθμίσεις επικύρωσης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων στις χώρες της ΕΕ καθιστούν αποδοτική την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων, αλλά αυτή η δυνατότητα για να αξιοποιηθεί στην πληρότητα της, οφείλει να υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω δραστηριοτήτων αλληλοδιδακτικής μάθησης. Η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών στο εσωτερικό της χώρας είναι καθοριστικής σημασίας και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαφάνεια ως προς το τί επικυρώνεται, γιατί και πώς.

Εκτός αυτών, οι εταίροι του έργου Innoval παρουσίασαν μερικές από τις καινοτόμες μελέτες περίπτωσης που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου και την Έκθεση Προτάσεων και Δραστηριοτήτων (Advocacy report) με συστάσεις προς τους επαγγελματίες και τους διαμορφωτές πολιτικής. Έπειτα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε ένα εκ των τριών, παρακάτω, προσφερόμενων εργαστηρίων:  1) Τα εμπόδια και οι δυνατότητες υιοθέτησης καινοτόμων μεθόδων αξιολόγησης 2) Οι διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης των ικανοτήτων με συγκεκριμένα παραδείγματα από τη Γερμανία 3) Η δυνατότητα αναβάθμισης των πολιτικών γύρω από τις καινοτόμες προσέγγισης για την επικύρωση και πιστοποίηση δεξιοτήτων. Με βάση τα αποτελέσματα αυτών των εργαστηρίων, η LLLP θα ανανεώσει τις προσπάθειες υπεράσπισης που ξεκίνησε στο πλαίσιο της εκστρατείας υπέρ της των δράσεων και προτάσεων του έργου InnoVal που ξεκίνησε την άνοιξη του 2018 προς τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς επικύρωσης. Το φθινόπωρο, η γραμματεία θα εκδώσει ένα τεύχος του ενημερωτικού δελτίου της σχετικά με τα ενημερωτικά δελτία της LLLP σχετικά με την επικύρωση, παρουσιάζοντας ενδιαφέροντα σχέδια μελών και εταίρων της και θα εκπονήσει Εργασία Θέσης (Position paper) σχετικά με τη θεματική «Περιβάλλοντα Μάθησης 21ου αιώνα».

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Φωτογραφίες

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Το έργο InnoVal έχει ως στόχο να συμβάλλει στον διάλογο για την επικύρωση της μη τυπικής μάθησης και την αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης να προσφέρονται έγκυρες & αξιόπιστες μέθοδοι αξιολόγησης που θα επιτρέπουν στους εκπαιδευομένους να πιστοποιούν τις γνώσεις τους, (με ιδιαίτερη έμφαση σε άτομα που ανήκουν σε μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες όπως μετανάστες, μακροχρόνια άνεργοι, και όσους είχαν αρνητικές εμπειρίες με την τυπική εκπαίδευση συμπεριλαμβάνοντας και σχολικού τύπου αξιολογήσεις).

Συντονιστής Φορέας: Lifelong Learning Platform

Εταίροι: DAFNI KEK (Greece); EIESP (France); ANESPO (Portugal); UCLL (Belgium); EUCEN (Belgium)

Διασυνδεδεμένος Φορέας: Bertelsmann Stiftung (Germany)

Ιστοσελίδα του έργου InnoVAL: http://Inno-val.eu/


Accessibility