Ένας νέος Ευρωπαϊκός ορισμός για τις Δεξιοτήτες Ζωής

(Αναδημοσίευση και μετάφραση του άρθρου “A new European definition of life skills” (7/3/2018) από τη σελίδα του EAEA)

Οι εταίροι του προγράμματος LSE “αποκάλυψαν” τον ορισμό των “δεξιοτήτων ζωής” πάνω στον οποίο δούλευαν τον τελευταίο χρόνο. Ο ορισμός είναι το τελευταίο προϊόν μιας διαδικασίας έρευνας που μας ενέμπνευσε ιδιαίτερα και η οποία περιελάμβανε συνεντεύξεις, καλές πρακτικές και συλλογή εργαλείων, μια ανάλυση και βιβλιογραφική αναφορά. Όλα αυτά είναι πλέον διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος LSE (αγγλικά).

Από τις δεξιότητες στις ικανότητες

Η έρευνα στις θεωρητικές πηγές και η σύγκριση των δεδομένων που συλλέχθηκαν στα πλαίσια της ανάλυσης του LSE έδωσε στους εταίρους τα πρώτα στοιχεία για να οριστούν οι πρώτοι όροι-κλειδιά.

Οι εταίροι παρατήρησαν ότι η χρήση όρων όπως “δυνατότητες” και “δεξιότητες” ήταν αρκετά περιοριστικοί για τις έννοιες που θέλαμε να ορίσουμε. Γι΄αυτό το λόγο επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο “ικανότητες” γιατί οι “ικανότητες” δεν στηρίζονται στο εκάστοτε πλαίσιο αναφοράς. Ο όρος επιτρέπει επίσης να δώσουμε έμφαση στις αξιολογικές και ηθικές διαστάσεις συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Οι ικανότητες μπορούν επομένων να γίνουν κατανοητές ως ένας συνδυασμός γνώσεων, ως στάση απέναντι στη γνώση και ως διαφορετικές δεξιότητες

Ο ορισμός

Ως αποτελέσμα του προγράμματος, δημιουργήθηκε ο ορισμός των δεξιοτήτων ζωής ως εξής “Οι Δεξιότητες Ζωής αποτελούν  συστατικό στοιχείο των Ικανοτήτων για τη ζωή και την εργασία σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό, πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον. Τα είδη των δεξιοτήτων ζωής ενεργοποιούνται με τις ανάγκες των ατόμων, ως ανταπόκριση των ατόμων σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής”.

Οι εταίροι εντόπισαν οκτώ ικανότητες που συνδέονται άμεσα με την έννοια των δεξιοτή: βασικές δεξιότητες (αριθμητισμός, γραμματισμός, ψηφιακές ικανότητες), προσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες (αυτές συμπεριλαμβάνουν κάποιες, αλλά όχι μόνο, από τις επικοινωνιακές δεξιότητες), συμμετοχή στα κοινά, χρηματοοικονομικές ικανότητες, ικανότητες αντίληψης φυσικής και ψυχολογικής υγίειας και περιβαλλοντική συνείδηση / αντίληψη της βιωσιμότητας.

Μια δυναμική αλλά με αρκετές προκλήσεις διαδικασία

Οι εταίροι εργάστηκαν πάνω στην ανάλυση, τη συλλογή και τους ορισμούς του LSE για έναν ολόκληρο χρόνο.

“Το υλικό που λάβαμε από όλους τους εταίρους ήταν τόσο πλούσιο και μας έδωσε πολλά ερεθίσματα γι΄αυτό και αναγκαστήκαμε να αφιερώσουμε πολύ χρόνο στο να το εξετάσουμε όλο όση περισσότερη λεπτομέρεια μπορούσαμε για να είμαστε σίγουρες ότι θα συμπεριλάβουμε όλες τις απόψεις και διαστάσεις που προέκυψαν από αυτή τη τόσο σημαντική έρευνα”, αναφέρει η μια εκ των δυο συγγραφέων της ανάλυσης, η Ester Mozina από τη SIAE (Σλοβενία).

“Επιπλέον, όσο περισσότερο προχωρούσαμε, τόσο πιο σαφές γινόταν ότι το αντίκτυπο του συγκεκριμένου ορισμού θα μπορούσε να είναι εξαιρετικής σημασίας για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη”, προσθέτει η Francesca Operti, η συντονίστρια του προγράμματος LSE από το EAEA. “Είμαστε πλέον έτοιμοι να το δημοσιοποιήσουμε, αλλά έχουμε αντίληψη ότι αυτό είναι απλά ένα πρώτο στάδιο της ευρύτερης συζήτησης πάνω στο αντικείμενο”.

Η ανάλυση “LSE report on life skills in Europe” καθώς και η συνοπτική παρουσίασή της στα αγγλικά και τα ελληνικά “Μια Προσέγγιση των Δεξιοτήτων Ζωής για την Ευρώπη” καθώς και το μητρώο καλών πρακτικών και εργαλείων (αγγλικά) είναι διαθέσμα στο website του προγράμματος LSE.

Μπορείτε επίσης να ξεφυλλίσετε το φυλλάδιο του προγράμματος στα ελληνικά εδώ: Φυλλάδιο LSE

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, το πλαίσιο και τη στοχοθεσία του επισκεφτείτε τη σελίδα του προγράμματος στο website μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχόλια και επισημάνσεις, επικοινωνήστε με τη Francesca Operti (αγγλικά) ή με το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ (ελληνικά)

 

 

 

 

 


Accessibility