Εκδόσεις, εκπαιδευτικά εργαλεία, έγγραφα διαχείρισης, προωθητικό υλικό και άλλα...

Στην παρούσα στελίδα μπορείτε να βρείτε τα αρχεία διαφόρων εκδόσεων που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια των έργων που έχουμε υλοποιήσει.

Όλα τα αρχεία είναι ελεύθερα προς χρήση, και τα περισσότερα είναι σε μορφή pdf.

Πολλά από αυτά τα αρχεία ευελπιστούμε να μετασχηματιστούν μελλοντικά σε πιο εύκολα αναγνώσιμη μορφή, όπως απλό κείμενο χωρίς την ανάγκη μεταφόρτωσης του αρχείου. Προς το παρόν, σε όσα από τα αρχεία υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα βρείτε την αναφορά “μορφή απλού κειμένου”.

Εκθέσεις και αναλύσεις


Accessibility