Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

241 Female Entrepreneurs – 241 Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Η ευρωπαϊκή μεταναστευτική κρίση ή ευρωπαϊκή προσφυγική κρίση ξεκίνησε το 2015, όταν ένας αυξανόμενος αριθμός προσφύγων και μεταναστών ταξίδεψε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για να ζητήσει άσυλο, διασχίζοντας τη Μεσόγειο Θάλασσα ή μέσω της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η βασική αιτία της αύξησης των παγκόσμιων μεταναστών είναι ότι οι χώρες προέλευσης είναι υπανάπτυκτες, γεγονός που οδηγεί σε λειψυδρία, επισιτιστική ανασφάλεια και γενική έλλειψη προοπτικής για τη νέα γενιά, η οποία είτε μετακινείται από τις αγροτικές περιοχές στις υπερπληθυσμιακες πόλεις είτε μεταναστεύει σε μια ανεπτυγμένη περιοχή. Η αειφόρος ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν οι γυναίκες συμμετέχουν ως μητέρες, ως εκπαιδευτικοί, ως επιχειρηματίες ή/και όταν υπάρχει ένα πολιτικό περιβάλλον με ευαισθησία ως προς το φύλο, ώστε να μπορούν να επηρεάζουν τις κοινοτικές και κοινωνικές πολιτικές σε ανώτερο επίπεδο.

Οι γυναίκες είναι τα κύρια θύματα των αλληλένδετων αιτιών των συγκρούσεων, της υπανάπτυξης και της μετανάστευσης. Για τη συντριπτική πλειονότητα των μεταναστριών, το εμπόδιο εισόδου στην αγορά εργασίας στις χώρες υποδοχής οφείλεται στην έλλειψη δεξιοτήτων, γλώσσας και λογικού επιπέδου εκπαίδευσης. Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα, με βιώσιμο και ανθρωπιστικό τρόπο, θα πρέπει να προσφερθεί στους μετανάστες βοήθεια για την οικοδόμηση μιας νέας ζωής στις αντίστοιχες χώρες υποδοχής, με την ανάπτυξη, δοκιμή και εφαρμογή νέων ιδεών προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για διαδικτυακή κατάρτιση που προσφέρουν στις μετανάστριες την ευκαιρία να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες.

Η βάση του έργου είναι το διαδικτυακό μάθημα επιχειρηματικότητας που έχει αναπτυχθεί για γυναίκες από την Αιθιοπία στις Κάτω Χώρες. Το περιεχόμενο (γνώσεις και πληροφορίες) πρέπει να προσαρμοστεί στη νομική και οικονομική κατάσταση στις χώρες των εταίρων του έργου. Αυτό το διαδικτυακό μάθημα θα μελετηθεί και θα σχολιαστεί από τους εταίρους και θα επικαιροποιηθεί και θα μετατραπεί σε ένα νέο διαδικτυακό μάθημα 241FE. Θα δημοσιευθεί μια έκθεση για τα περιβάλλοντα του δικτύου μάθησης για να τονωθεί η δημιουργία μιας νέας υποδομής συνεργατικής υποστήριξης που θα τονώσει τις γυναίκες πρόσφυγες. Θα δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο εκπαιδευτών και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα καλά εκπαιδευμένων εκπαιδευτών που θα μπορούν να καθοδηγούν τις γυναίκες πρόσφυγες στο διαδίκτυο ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Θα δημοσιευθούν κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά του έργου σε άλλο τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Όλα τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα σε 5 γλώσσες. Μια τελική διάσκεψη θα κλείσει το έργο ως ανάπτυξη μιας καινοτόμου προσέγγισης. Όλα τα προϊόντα παραμένουν διαθέσιμα μετά τη διάρκεια του έργου και μπορούν να μεταφερθούν σε άλλους χώρους και πλαίσια επίσης. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις σε όλες τις χώρες εταίρους και θα οργανωθεί μια διεθνής σύντομη κατάρτιση προσωπικού για τη δημιουργία μιας διεθνικής ομάδας εκπαιδευτών. Θα διοργανωθούν εθνικές συναντήσεις των ενδιαφερομένων με 30 συμμετέχοντες ανά χώρα από διάφορες εκπαιδευτικές οργανώσεις. Οι εκπαιδευτές που παρακολούθησαν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα εκπαιδεύσουν τουλάχιστον 20 εκπαιδευτές ανά χώρα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ανά χώρα ετησίως 4 μαθήματα εκκίνησης 241FE. Ετησίως, 640 πρόσφυγες και γυναίκες στις χώρες προέλευσής τους θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική κατάρτιση.

Το πακέτο γνώσεων 241FE (εγχειρίδιο, πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής) θα παρουσιαστεί στο τελικό συνέδριο στις Κάτω Χώρες το 2023, ώστε να ενδιαφερθούν και οργανώσεις από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Η κύρια ομάδα-στόχος για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι οι οργανώσεις της αγοράς εργασίας, οι δημόσιες βιβλιοθήκες, τα κέντρα συνεχιζόμενης και επαγγελματικής κατάρτισης, οι τοπικές αρχές και τα κέντρα προσφύγων. Όλες αυτές οι οργανώσεις έχουν έναν κοινό στόχο: συνεχής διερεύνηση νέων προσεγγίσεων και μεθόδων σχετικά με το τι και πώς μπορούν να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα των μεταναστών/προσφύγων και άλλες ευκαιρίες.

Η διάδοση σχεδιάζεται να ευθυγραμμιστεί με ό,τι συμβαίνει σε αυτούς τους οργανισμούς. Οι προσωπικές επαφές και οι συναντήσεις δικτύου με τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα αποτελέσουν κρίσιμους διαύλους επικοινωνίας και διάδοσης για τη δημιουργία θετικών περιβαλλόντων δικτύου μάθησης. Περαιτέρω, η πληροφόρηση μέσω ενός διαδικτυακού τόπου του έργου θα υποστηρίξει τη δια ζώσης επικοινωνία. Όλα τα προϊόντα των πνευματικών αποτελεσμάτων θα είναι διαθέσιμα μέσω του διαδικτυακού τόπου του έργου, καθώς και στο κέντρο πόρων στο EPALE και στο φόρουμ αποτελεσμάτων του έργου Erasmus+. Ο διαδικτυακός τόπος του έργου θα είναι ενεργός τουλάχιστον μέχρι το 2025. Θα αναπτυχθεί μια στρατηγική για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επαφή με διάφορα κοινά-στόχους, όπως αναφέρεται παραπάνω. Το EPALE θα χρησιμοποιηθεί επίσης για τη δημοσίευση ενός άρθρου με
εμπειρίες μεταναστριών για να πειστούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για τη σημασία του 241FE.

Φορείς

Στοιχεία του έργου

Τίτλος: 241 Female Entrepreneurs

Κωδικός αναφοράς: 2020-1-NL01-KA204-064547

Περίοδος υλοποίησης: 01/09/2020 – 30/06/2023

Επίσημος σύνδεσμος αποτελεσμάτων: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-NL01-KA204-064547

Accessibility