Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ

Το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ στην προσέγγισή του ακολουθεί την ολιστική αντίληψη ισόρροπης ενδυνάμωσης των ωφελούμενων . Η προσέγγιση αυτή συνίσταται στις εξής αρχές και συνακόλουθα επηρεάζει και τους σχεδιασμούς δράσης :

  1. Συνεχής και στοχευμένη προσπάθεια δημιουργίας αφορμών και προκλήσεων άμεσης επαφής με δυνητικούς ωφελούμενους. Στόχος , η διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης και η παροχή ευκαιριών πρόσβασης στην πληροφορία αναφορικά με την ίδια την ευκαιρία / εναλλακτική πρόταση/ στην εκπαίδευση , την ευρωπαϊκή κινητικότητα , την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της ( π/χ EUROPASS CV, EUROPASS CERTIFICATE SUPPLEMENT , EUROGUIDANCE , EURES , NARIC , k.a ) . Μέσα : Σεμινάρια ενημέρωσης , μελέτες περίπτωσης , δημιουργία Ατομικών Φακέλων Δράσης [ προσωπική ανάπτυξη , ενίσχυση της αυτοαντίληψης , επαγγελματικός προσανατολισμός]
  2. Συναντήσεις και εργαστήρια με μικρούς επιχειρηματίες ( επιμορφωτικές παρεμβάσεις μικρής διάρκειας ). Διερεύνηση των στάσεων των επιχειρηματιών αναφορικά με την έναρξη επιχείρησης , τις ανάγκες τους σε επιμόρφωση . Βασίζεται η διαδικασία και τα σεμινάρια σε μεθοδολογία που αναπτύξαμε ως εταίροι του LdV – RF ‘ Startcompent’.[ επιχειρηματική εκπαίδευση και ενημέρωση των νέων επιχειρηματιών σε τρέχουσες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφοράς ]
  3. Διαπολιτισμικές δεξιότητες και επικοινωνία. Προϋπόθεση μιας Ευρώπης που συνεχώς εξελίσσεται στηριζόμενη στους πολίτες της και την ποικιλότητας των πολιτιστικών αναφορών που μεταφέρουν [ βιόκοσμοι] πραγματοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης εκπαιδευτών , ευρωπαϊκές διακρατικές συναντήσεις , ερευνητικές [ποιοτικές: αφηγηματικές ] ή συμμετοχικές / βιωματικές [ ενεργητική προβολή φιλμ με συζήτηση] προκειμένου να προκληθούν αφορμές συνάντησης με τον Άλλο, και την ενίσχυση της διαπολιτσμικότητας και της κοινής δράσης ]
  4. Συνεχιζόμενη κατάρτιση ευπαθών ομάδων και ενίσχυση απασχολησιμότητάς τους. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης . Προγράμματα στη βάση ανίχνευσης των συστατικών ιδιοτήτων των επαγγελματικών περιγραμμάτων σε αντιστοίχιση με τις ανάγκες των παραγωγικών κλάδων [ Επαγγελματική κατάρτιση συνεχιζόμενης π.χ ειδικός / τεχνίτης κατασκευών , ειδικός βιολογικής καλλιέργειας , κλπ ]
  5. Επικοινωνία , ανταλλαγή και διάλογος με ευρωπαϊκή διάσταση , μεταφορά τεχνογνωσίας , προσαρμογή και μεταβιβασιμότητα . Σχεδιασμός και υλοποίηση ευρωπαϊκών δράσεων συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού . Προτεραιότητα μας η ανάπτυξη προτάσεων που να αφορούν σε εργαλεία αποτελεσματικής παρέμβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων
  6. Δράσεις ανάπτυξης εθελοντισμού στη βάση peer mentoring [ εθελοντική – πειραματική εφαρμογή ενός πλαισίου ‘aboutwithIN’ . Στόχος η ενεργητική συμμετοχή , η ανάπτυξη αλληλεγγύης , η αμοιβαία συνεισφορά . Μέσα/ τεχνικές : σεμινάρια εθελοντικής δράσης , επισκέψεις μελέτης , μεντορινγκ , ανάπτυξη κοινοτικής εκπαίδευσης [ κέντρα μάθησης στην κοινότητα].

Με δεδομένα τα παραπάνω το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τους κοινά διακηρυγμένους στόχους της Ενιαίας Ευρώπης [η προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που απορρέουν από τις αντίστοιχες πολιτικές και αφορούν την Ευρωπαική πολιτειότητα) , την ενεργητική συμμετοχή των πολιτών, την διακρίβωση του σεβασμού στην ιδιαιτερότητα και τις ίσες ευκαιρίες που απορρέουν από τα δικαιώματα Των ωφελούμενων ως ευρωπαίων πολιτών .

Accessibility