Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Επαγγέλματα Οικονομίας & Διοίκησης

– Μέθοδοι Οργάνωσης Εργασίας

– Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

– Διευκόλυνση της Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Κινδύνου

– Ανάπτυξη έρευνας και χρήση νέων τεχνολογιών

– Άυξηση Κινητικότητας Εργαζομένων

Accessibility