Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Επαγγέλματα Οικονομίας & Διοίκησης – Μελέτες

– Μέθοδοι Οργάνωσης Εργασίας

– Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

– Διευκόλυνση της Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Κινδύνου

– Ανάπτυξη Έρευνας και χρήση νέων Τεχνολογιών

– Αύξηση κινητικότητας Εργαζομένων

Accessibility