Επαγγέλματα Οικονομίας & Διοίκησης – Μελέτες

– Μέθοδοι Οργάνωσης Εργασίας

– Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

– Διευκόλυνση της Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Κινδύνου

– Ανάπτυξη Έρευνας και χρήση νέων Τεχνολογιών

– Αύξηση κινητικότητας Εργαζομένων