Αγροτικά Επαγγέλματα – Μελέτες

– Μελέτες για την Απορρόφηση Ειδικοτήτων στον Αγροτικό Τομέα.

– Ανάγκες για Νέες Ειδικότητες στον Αγροτικό-Κτηνοτροφικό Τομέα.

– Η Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων, Κανόνες Ορθής καλλιεργητικής Πρακτικής, Σχέδια Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον Αγροτικό Χώρο

– Πρότυπα ISO 9001-2, Σχέδια 14001-2,
Εφαρμογές στην μεταποιητική Βιομηχανία-Τρόφιμα,Σύστημα HACCP των γεωργικών βιομηχανιών τροφίμων

– Κανάλια Διανομής, Προβολή και Εμπορία Αγροτικών-Κτηνοτροφικών Προϊόντων

– Τα Παραδοσιακά Γεωργικά-Κτηνοτροφικά Προϊόντα και οι Αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Ευρώπης

– Εξαγωγικές Διαδικασίες για τα Αγροτικά-Κτηνοτροφικά Προϊόντα μας.