Στέλεχος Παροχής Ποιοτικών Υπηρεσιών Εστίασης

Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευομένων ώστε να μπορούν να ενταχθούν ομαλά στην λογική λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα της εστίασης με ποιοτικά χαρακτηριστικά, ευθύνη προς τον πελάτη και με αίσθημα αρχών φιλοξενίας , υγιεινής και ασφαλειας αλλά και με συνείδηση της έμμεσης προσφοράς στη ψυχολογική ανάταση των πελατών ( συμβολή στην παραγωγή θετικού κοινωνικού βιώματος)

Το θεωρητικό σκέλος του προγράμματος θα διαρκέσει 80 ώρες στα πλαίσια του οποίου οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν σφαιρική και ειδικότερη αντίληψη της εργατικής νομοθεσίας , των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας ,γνώσεις Η/Υ ( θεματική πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό) καθώς και γνώση του περιβάλλοντος μιας επιχείρησης ως προς το νομοκανονιστικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας της στο ευρύτερο αντικείμενο αναφοράς.

Απώτερος στόχος η απόκτηση εμπειρίας της αγοράς και των δυνατοτήτων ή των αναγκών της, η ενδυνάμωση και ενίσχυση αυτοεκτίμησης και η δυναμική απασχολησιμότητας.

Το πρόγραμμα διατρέχει Συμβουλευτική & Καθοδήγηση σε θέματα Εργασιακής Ενσωμάτωσης, Επαγγελματισμού και Προσωπικής Ανάπτυξης σε μια λογική συνέχειας και σύνδεσης με την επιχείρηση πρακτικής άσκησης (εργασιακό mentoring)


Πηγή: Άρθρο 14 κατηγορία IV Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών: Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης και Χώροι Αναψυχής