Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Στέλεχος Εμπορίας και Διαφήμισης με τη χρήση Social Media και γνώση του Fair Trade

Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευομένων ώστε να μπορούν να ενταχθούν ομαλά στην λογική λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης που δραστηριοποιείται εμπορικά και επιδιώκει τη δυναμική παρουσία της στην προώθηση των αγαθών κάνοντας χρήση όλων των μέσων επικοινωνίας και δικτύωσης . Παράλληλα ενδιαφέρει η απόκτηση αντιληψης του fairtrade , δηλαδή εκείνης της προσέγγισης επιχειρηματικότητας & αγοράς που διέπεται από τη δίκαιη τιμή και τον σεβασμό στους εμπορικούς συνεργάτες.

Το θεωρητικό σκέλος του προγράμματος θα διαρκέσει 80 ώρες στα πλαίσια του οποίου οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν σφαιρική και ειδικότερη αντίληψη της εργατικής νομοθεσίας , των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας ,γνώσεις Η/Υ ( θεματική πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό) καθώς και γνώση του περιβάλλοντος μιας επιχείρησης ως προς το νομοκανονιστικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας της στο ευρύτερο αντικείμενο αναφοράς.

Απώτερος στόχος η απόκτηση εμπειρίας της αγοράς εργασίας, η ενδυνάμωση και ενίσχυση αυτοεκτίμησης και η δυναμική απασχολησιμότητας.

Το πρόγραμμα διατρέχει Συμβουλευτική & Καθοδήγηση σε θέματα Εργασιακής Ενσωμάτωσης, Επαγγελματισμού και Προσωπικής Ανάπτυξης σε μια λογική συνέχειας και σύνδεσης με την επιχείρηση πρακτικής άσκησης (εργασιακό mentoring)


πηγή: http://www.fairtrade.gr/faq.php

Accessibility