Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Προγράμματα Ο.Ε.Φ.Ε

“Εισαγωγή στις μαθησιακές δυσκολίες” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 320-19

“Εισαγωγή στους Η/Υ” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 320-20.

Accessibility