Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Voucher Τουρισμού

“ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ”

Περιεχόμενα

  • Δικαίωμα συμμετοχής [1]
  • Εκπαιδευτικό επίδομα [2]
  • Θεωρία – Πρακτική [3]
  • Κριτήρια επιλογής

α) απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ [4.1]
β) απόφοιτοι δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας [4.2]

  • Μοριοδότηση

α) απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ [5.1]
β) απόφοιτοι δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας [5.2]

 • Διαδικασία [6]
 • Περισσότερες Πληροφορίες [7]


 

1. Δικαίωμα συμμετοχης έχουν όσοι άνεργοι νέοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Έχουν γεννηθεί από 1.1.1986 έως και 31.12.1997

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

 • Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 • Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου Σπουδών ή

 • Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

2. Εκπαιδευτικό επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου ανέρχεται συνολικά σε

– 2.248 μικτά για απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

– 2.458 μικτά για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ

Θα καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας απ΄ευθείας στους ωφελούμενους σε 3 δόσεις (1η με την ολοκλήρωση 80 ωρών θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 200 ωρών ά φάσης πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 220 ωρών β’ φάσης πρακτικής άσκησης).


 

3. Θεωρία – Πρακτική

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

– Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών

– Πρακτική άσκηση 2 φάσεων συνολικής διάρκειας 420 ωρών

(α’ φάση: ομαλή ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον 200 ώρες / β’ φάση: δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης 220 ώρες)


Κριτήρια Επιλογής

4.1) Για την κατηγορία “Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ηλικίας έως 29 ετών” που αφορά σε 1.100 ωφελούμενους (πανελλαδικά), απαιτείται:

i. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ii. Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του και να μην να έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά).

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

iv. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή από 2 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουλίου 2015. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, δηλαδή πριν από την 2 Ιουλίου 2015, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους και το προσκομίζουν στον Συνδικαιούχο ΕΕΔΕ

v. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

4.2) Για την κατηγορία “Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας ηλικίας έως 29 ετών” που αφορά σε 6.900 ωφελούμενους (πανελλαδικά), απαιτείται:

i. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών.

ii. Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του και να μην να έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά).

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

iv. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας ,δηλαδή από 2 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουλίου 2015. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, δηλαδή πριν από την 2 Ιουλίου 2015, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα 20σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης . Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους και το προσκομίζουν στον Συνδικαιούχο ΕΕΔΕ

v. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια κύρια Διοικητική Περιφέρεια και δύο εναλλακτικές, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.


5.1) Μοριοδότηση αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ

Α/Α

Κριτήριο Επιλογής

Ανάλυση Κριτηρίου επιλογής

Μοριοδότηση κριτηρίου επιλογής

1

Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014). Αφορά το συνολικό εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) οικονομικού έτους 2014 όπως αυτό αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)

Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια

Μέχρι 6.150

20

Από 6.151 έως και 10.000

10

Από 10.001 έως και 15.000

5

Από 15.001 και πάνω

0

2

Βαθμός Πτυχίου

Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια

Άριστα (από 8.50 και άνω)

10

Λίαν καλώς (από 6.50 έως και 8.49)

8

Καλώς (χαμηλότερος ή ίσος 6.49)

5

3

Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου με αντικείμενο στον τουρισμού

Μέγιστος βάθμος: 30 μόρια

ΝΑΙ

30

ΑΛΛΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

10

4

Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας

Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια

ΑΡΙΣΤΗ

20

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

15

ΚΑΛΗ, ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ

10

5

Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας

Μέγιστος βαθμός: 5 μόρια

ΝΑΙ

5

ΟΧΙ

0

6

Συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικέιμενο “ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29”

Άνεργοι που δεν παρακολουθησαν πρόγραμμα κατάρτισης στην προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο “ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29”

15

7

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια

(Για τη μοριοδότηση υπολογίζεται ως καταληκτική ημερομηνια του χρόνου ανεργίας η λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας)

Από 0 έως 6 μήνες

1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έως και τον έκτο μήνα με μέγιστο τα 6 μόρια

Από 7 έως 12 μήνες

6 μόρια + 1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και το δωδέκατο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 12 μόρια

Από 12 έως και 24 μήνες

15 μόρια

Άνω των 24 μηνών

20 μόρια

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μέγιστη βαθμολογία: 120 μόρια

5.2) Μοριοδότηση απόφοιτων δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας

Α/Α

Κριτήριο Επιλογής

Ανάλυση Κριτηρίου επιλογής

Μοριοδότηση κριτηρίου επιλογής

1

Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014). Αφορά το συνολικό εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) οικονομικού έτους 2014 όπως αυτό αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)

Μέγιστος βαθμός: 15 μόρια

Μέχρι 6.150

15

Από 6.151 έως και 10.000

10

Από 10.001 έως και 15.000

5

Από 15.001 και πάνω

0

2

Κατοχή τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων

Μέγιστος βαθμός: 35 μόρια

ΝΑΙ

35

ΟΧΙ

0

3

Ηλικία υποψηφίου

Μέγιστος βάθμος: 10 μόρια

Από 18 έως και 24 ετών

10

Από 25 έως 29 ετών

5

4

Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας

Μέγιστος βαθμός: 15 μόρια

ΝΑΙ

15

ΟΧΙ

0

5

Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας

Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια

ΝΑΙ

10

ΟΧΙ

0

6

Συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικέιμενο “ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29”

Άνεργοι που δεν παρακολουθησαν πρόγραμμα κατάρτισης στην προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο “ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29”

15

7

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια

(Για τη μοριοδότηση υπολογίζεται ως καταληκτική ημερομηνια του χρόνου ανεργίας η λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας)

Από 0 έως 6 μήνες

1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έως και τον έκτο μήνα με μέγιστο τα 6 μόρια

Από 7 έως 12 μήνες

6 μόρια + 1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και το δωδέκατο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 12 μόρια

Από 12 έως και 24 μήνες

15 μόρια

Άνω των 24 μηνών

20 μόρια

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μέγιστη βαθμολογία: 120 μόρια

6. Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση θα πρέπει:

Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στην ειδική ιστοσελίδα http://insete-training.gr/persons_add.php. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή της στην ειδική ιστοσελίδα. Εφίσταται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που θα δημοσιεύονται στο πλαίσιο του προγράμματος από το Υπουργείο Εργασίας.

Προθεσμία Υποβολής: Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο http://insete-training.gr/ αρχίζει την Πέμπτη 02/07/2015 και λήγει την Πέμπτη 30/07/2015


7. Για περισσερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Voucher:

Accessibility