Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Στόχοι του προγράμματος

 

Κ.Ε.Κ. Δάφνη – Πρόγραμμα Σωκράτης – Grundtvig 2

 

Οι στόχοι του σχεδίου διαρθρώνονται στ πλαίσιο της γενικότερης στοχοθεσίας της δράσης Grundtvig 2 η οποία φιλοδοξεί στη διεύρυνση της συμμετοχής μικρών οργανισμών οι οποίοι επιθυμούν να συμπεριλάβουν την Ευρωπαϊκή συνεργασία στις εκπαιδευτικές δραστηριότητές τους. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα στοχεύει:

 

 1. Να προαγάγει την ευρωπαϊκή συνεργασία στη προώθηση της τοπικής κουλτούρας ώστε να ξεπερασθεί ο στείρος τοπικισμός και να αναπτυχθούν δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών προτύπων.
 2. Να ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση ενηλίκων και τη διεύρυνση της πρόσβασης των ευρωπαίων πολιτών στις ευκαιρίες της δια βίου μάθησης.
 3. Να συμβάλλει στην καταπολέμηση του ρατσισμού και κάθε αισθήματος μειονεξίας που μπορεί να παράγει η δυσχερής κοινωνική κατάσταση, η εθνική προέλευση, η σωματική αναπηρία
 4. Να δώσει τη δυνατότητα σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού (γυναίκες από αγροτικές περιοχές, τσιγγάνες, γυναίκες με χαμηλά τυπικά προσόντα).
 5. Να συμβάλλει στη διαμόρφωση συνθηκών ομαδικής συνεργασίας γυναικών που η διαφορετικότητά τους κοινωνική – εθνική – πολιτισμική ή άλλη δεν τις εμποδίζει να μπορούν η κάθε μια ξεχωριστά και όλες μαζί να παράγουν αξιόλογο έργο.
 6. Να ενεργοποιήσει τις γυναίκες στην αναζήτηση τρόπων πολιτικής έκφρασης με την ευρεία έννοια μέσω της ανταλλαγής των σκέψεων και των προβληματισμών τους όσον αφορά την πολλαπλότητα των κοινωνικών τους ρόλων (σύζυγοι, εργαζόμενες, μητέρες)
 7. Να πληροφορήσει τους ενήλικες πολίτες των χωρών που συμμετέχουν για την παρούσα κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), τους θεσμούς της και τις πρωτοβουλίες που αυτή αναπτύσσει ώστε οι πολίτες να νοιώσουν ενήμεροι, να καταλάβουν τι είναι η Ε.Ε. και να την εμπιστεύονται περισσότερο.
 8. Να εξοικειώσει τους ενήλικες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με τα νέα μέσα ηλεκτρονικής πληροφόρησης που καταστούν τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ απομακρυσμένων περιοχών βεβαιότητα.
 9. Να παράσχει συμβουλευτική και γενικότερα υποστηρικτικές υπηρεσίες στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας όπως αυτή προβλέπεται στα νομικά πλαίσια της Ε.Ε.
 10. Να προαγάγει τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και την αποδοχή της αρχής της πολύ-πολιτισμικότητας στη διαμόρφωση των σύγχρονων κοινωνιών.

 1. Γενικά
 2. Δραστηριότητες του προγράμματος
Accessibility