Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Προγράμματα Erasmus+

AsSessing COmpetences for fUTure

 • Ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών
 • Παιδαγωγική και διδακτικές
 • Αναγνώριση (μη-τυπικής και άτυπης μάθησης)

Multidimensional training of adult volunteers to foster migrants' integration

 • Θέματα μεταναστών/-τριών
 • Αντιμετώπιση ασυμβατότητας δεξιοτήτων (βασικών/κάθετων)

dEN MODERNE SPROGSKOLE SOM AMBASSADØR FOR KULTUREL FORSTÅELSE I EUROPA OG VERDEN

 • Παιδαγωγική και διδακτικές
 • Διαπολιτισμική/διαγενεακή εκπαίδευση και (δια βίου) μάθηση
 • Εκπαίδευση και εκμάθηση ξένων γλωσσών

Refugees in Vocational Training

 • Ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών/-τριων
 • Παιδαγωγική και διδακτικές

Implementing Outreach Empowerment Diversity

 • Στήριξη για αναμόρφωση πολιτικών για την εκπαίδευση ενηλίκων

ARiS: Pathways to an Encore Career

 • Ίσες ευκαιρίες πρόσβασης
 • Νέα καινοτόμα curricula/εκπαιδευτικές μέθοδοι/ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Ενσωμάτωση – ισότητα

OED Network

 • Προσέγγιση Ενδυνάμωση Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Managing Volunteers / Empowering People

 • Ίσες ευκαιρίες πρόσβασης
 • Αναγνώρισης (μη-τυπικής και άτυπης μάθησης)
 • Νέα καινοτόμα curricula/εκπαιδευτικές μέθοδοι/ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Professionalism for Adult Educators and Emotional Readiness

 • Διαπολιτισμική/διαγενεακή εκπαίδευση και (δια βίου) μάθηση
 • Ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών/-τριών
 • Κοινωνικός διάλογος

Innovative Assessment Methods for Validation

 • Ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών/-τριών
 • Νέα καινοτόμα curricula/εκπαιδευτικές μέθοδοι/ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Αναγνώριση, διαφάνεια, πιστοποίηση

Life Skills for Europe

 • Ίσες ευκαιρίες πρόσβασης
 • Ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών/-τριων
 • Δεξιότητες-κλειδιά (συμ. αριθμητισμού και αλφαβητισμού) – βασικές ικανότητες

Employment and Women on the 21st century

 • Αναγνώριση (μη-τυπικής και άτυπης μάθησης)
 • Διαπολιτισμική/διαγενεακή εκπαίδευση και (δια βίου) μάθηση
 • Ίσες ευκαιρίες πρόσβασης

Enhancing the delivery of guidance and employability

 • ΤΠΕ – Νέες τεχνολογίες – Ψηφιακές δεξιότητες
 • Πρόωρη εγκατάλειψη σχολικού περιβάλλοντος – αντιμετώπιση της αποτυχίας στην εκπαίδευση
 • Θέματα αγοράς εργασίας συμ. εργασιακής συμβουλευτικής / ανεργία νέων 

European Personal Branding for Employment

 • Θέματα αγοράς εργασίας συμ. εργασιακής συμβουλευτικής / ανεργία νέων 
 • Νέα καινοτόμα curricula/εκπαιδευτικές μέθοδοι/ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • ΤΠΕ – Νέες τεχνολογίες – Ψηφιακές δεξιότητες

Παλαιότερα πλαίσια χρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Progress, Leonardo da Vinci & Socrates)

Accessibility