Προγράμματα Erasmus+

Women.Education(and)STrategic.Approach.foR.Training!

Ενσωμάτωση – ισότητα

Ανοικτή και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Ισότητα των φύλων / Ισες ευκαιρίες

Supporting Migrants Integration Life Experience Skills

Θέματα μεταναστών

Ενσωμάτωση – ισότητα

Πρόσβαση για άτομα με κοινωνικούς περιορισμούς

Diversity Capacities - Improving the Capacities of Adult Education Institutions to Successful Dealing with Diversity

Όργανα βελτίωσης της ποιότητας και / ή μέθοδοι (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του σχολείου)

Θέματα μεταναστών

Ενσωμάτωση – ισότητα

AsSessing COmpetences for fUTure

Ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών

Παιδαγωγική και διδακτικές

Αναγνώριση (μη-τυπικής και άτυπης μάθησης)

Multidimensional training of adult volunteers to foster migrants' integration

Θέματα μεταναστών/-τριών

Αντιμετώπιση ασυμβατότητας δεξιοτήτων (βασικών/κάθετων)

dEN MODERNE SPROGSKOLE SOM AMBASSADØR FOR KULTUREL FORSTÅELSE I EUROPA OG VERDEN

Παιδαγωγική και διδακτικές

Διαπολιτισμική/διαγενεακή εκπαίδευση και (δια βίου) μάθηση

Εκπαίδευση και εκμάθηση ξένων γλωσσών

Refugees in Vocational Training

Ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών/-τριων

Παιδαγωγική και διδακτικές

Implementing Outreach Empowerment Diversity

Στήριξη για αναμόρφωση πολιτικών για την εκπαίδευση ενηλίκων

ARiS: Pathways to an Encore Career

Ίσες ευκαιρίες πρόσβασης

Νέα καινοτόμα curricula/εκπαιδευτικές μέθοδοι/ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ενσωμάτωση – ισότητα

OED Network

Προσέγγιση Ενδυνάμωση Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Realising Integration through Social Enterprise

Θέματα της αγοράς εργασίας, καθοδήγηση σταδιοδρομίας / ανεργία των νέων

Επιχειρηματική μάθηση – εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα

Ένταξη των προσφύγων

SMART Adult Education

Ίσες ευκαιρίες πρόσβασης

Αναγνώρισης (μη-τυπικής και άτυπης μάθησης)

Νέα καινοτόμα curricula/εκπαιδευτικές μέθοδοι/ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων

MIGRANTENVROUWEN

Ισότητα των φύλων / Ισες ευκαιρίες

Θέματα μεταναστών

Δημιουργικότητα και Πολιτισμός

Managing Volunteers / Empowering People

Ίσες ευκαιρίες πρόσβασης

Αναγνώρισης (μη-τυπικής και άτυπης μάθησης)

Νέα καινοτόμα curricula/εκπαιδευτικές μέθοδοι/ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Professionalism for Adult Educators and Emotional Readiness

Διαπολιτισμική/διαγενεακή εκπαίδευση και (δια βίου) μάθηση

Ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών/-τριών

Κοινωνικός διάλογος

Innovative Assessment Methods for Validation

Ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών/-τριών

Νέα καινοτόμα curricula/εκπαιδευτικές μέθοδοι/ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Αναγνώριση, διαφάνεια, πιστοποίηση

Life Skills for Europe

Ίσες ευκαιρίες πρόσβασης

Ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών/-τριων

Δεξιότητες-κλειδιά (συμ. αριθμητισμού και αλφαβητισμού) – βασικές ικανότητες

Employment and Women on the 21st century

Αναγνώριση (μη-τυπικής και άτυπης μάθησης)

Διαπολιτισμική/διαγενεακή εκπαίδευση και (δια βίου) μάθηση

Ίσες ευκαιρίες πρόσβασης

Enhancing the delivery of guidance and employability

ΤΠΕ – Νέες τεχνολογίες – Ψηφιακές δεξιότητες

Πρόωρη εγκατάλειψη σχολικού περιβάλλοντος – αντιμετώπιση της αποτυχίας στην εκπαίδευση

Θέματα αγοράς εργασίας συμ. εργασιακής συμβουλευτικής / ανεργία νέων 

European Personal Branding for Employment

Θέματα αγοράς εργασίας συμ. εργασιακής συμβουλευτικής / ανεργία νέων 

Νέα καινοτόμα curricula/εκπαιδευτικές μέθοδοι/ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΤΠΕ – Νέες τεχνολογίες – Ψηφιακές δεξιότητες

Παλαιότερα πλαίσια χρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Progress, Leonardo da Vinci & Socrates)

Accessibility