Επαγγελματίας Υποστήριξης Προβολής και Προώθησης μέσω social media

Γενικότερος εκπαιδευτικός σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η ευχερής ενσωμάτωση των εκπαιδευομένων στο εργασιακό περιβάλλον επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Πωλήσεων με τη χρήση των Μέσων Νεω Τεχνολογιών και Κοινωνικής Δικτύωσης με τη χρήση Η/Υ .

Ειδικότερα ενδιαφέρει η ανάπτυξη εκείνων των ικανοτήτων και γνώσεων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Συνεργασίας με τους άλλους , Αποτελεσματικής Επικοινωνίας μέσω Διαδικτυου , Γνώση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τις γνώσεις Επικοινωνίας και Προώθησης Αγαθών ( μάρκετινγκ) με τη χρήση του Διαδικτύου.

Απώτερος στόχος η ενδυνάμωση που θα προκύψει από την ενεργοποίηση των γνώσεων και συναφών δεξιοτήτων στα πλαίσια της συνεργατικής και κριτικής επικοινωνίας κατά την πραγματοποίηση των θεωρητικών μαθημάτων και συνεργασιών.


Πηγή

http://www.socialmediaworld.gr/3o-social-media-world-2014/parousiaseis-2014/