Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Επαγγελματίας Υποστήριξης Γραφείου , Διοίκησης και Επικοινωνίας

“Τι είναι το γραφείο? και ποιά η λειτουργία του στην αποτελεσματική ροή των εργασιών μιας επιχείρησης? Ποια η σπουδαιότητα του ρόλου όσων εμπλέκονται στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση Υποστήριξης της Διοίκησης και της Επικοινωνίας. Για περισσότερα σας παραπέμπουμε στην έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://www.pi-schools.gr/lessons/computers/epal/aft_grafeiou/autom.pdf

Γενικότερος εκπαιδευτικός σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η ευχερής ενσωμάτωση των εκπαιδευομένων στο εργασιακό περιβάλλον όλων των επιχειρήσεων στο επίπεδο αναγκών Οργάνωσης Γραφείου & Υποστήριξης Διοίκησης & Επικοινωνίας.

Ειδικότερα ενδιαφέρει η ανάπτυξη εκείνων των ικανοτήτων και γνώσεων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Συνεργασίας με τους άλλους στο περιβάλλον εντός και ευρύτερα του εργασιακού χώρου σε συνάφεια ( Δημόσιοι Φορείς και Αγορά) , Αποτελεσματικής Επικοινωνίας , Γνώση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τις ειδικές γνώσεις Διοίκησης και Οργάνωσης Γραφείου .

Απώτερος στόχος η ενδυνάμωση που θα προκύψει από την ενεργοποίηση των γνώσεων και συναφών δεξιοτήτων στα πλαίσια της συνεργατικής και κριτικής επικοινωνίας κατά την πραγματοποίηση των θεωρητικών μαθημάτων και συνεργασιών.


Επισκεφθείτε τον ΟΑΕΔ για προσφερόμενες θέσεις εργασίας Γραμματέως :

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_biography&view=browseads&order=position&click_pos=0&lang=el

Accessibility