Επαγγελματίας Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού και Αξιολόγησης Μάθησης στη Συμπληρωματική Εκπαίδευση

Γενικότερος εκπαιδευτικός σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η ευχερής ενσωμάτωση των εκπαιδευομένων στο εργασιακό περιβάλλον επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης .

Ειδικότερα ενδιαφέρει η ανάπτυξη εκείνων των ικανοτήτων και γνώσεων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Συνεργασίας με τους άλλους και αποστολής μηνυμάτων θεματικού περιεχομενου μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ , Αποτελεσματικής Επικοινωνίας, και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Υλικών ( Γλώσσα , Ύφος, Δομη & Περιεχόμενο Εκπαιδευτικών Σημειώσεων ) καθώς και γνώση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία .

Απώτερος στόχος η ενδυνάμωση που θα προκύψει από την ενεργοποίηση των γνώσεων και συναφών δεξιοτήτων στα πλαίσια της συνεργατικής και κριτικής επικοινωνίας κατά την πραγματοποίηση των θεωρητικών μαθημάτων και συνεργασιών.


Τάσεις & Προοπτικές

“Έρευνες των τελευταίων δύο δεκαετιών κατέδειξαν ότι η διδασκαλία στην τάξη επηρεάζει τη γνωστική και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών περισσότερο από ότι η εκπαιδευτική πολιτική της σχολικής μονάδας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ποιότητα της διδασκαλίας είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας ως προς την παράμετρο αυτή (βλ. ενδεικτικά Kyriakides, Creemers & Antoniou, 2009). Περαιτέρω, η αποτελεσματική διδασκαλία στο μικροεπίπεδο έχει συνδεθεί με τη διαδικασία επίτευξης «κατάλληλων» στόχων για όλα τα παιδιά. Επίσης, έχει συνδεθεί με τη δασκαλομαθητική επικοινωνία, η οποία οδηγεί στη γνωστική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του μαθητή, καθώς και σε αντίστοιχα αποτελέσματα και επιδόσεις”


Πηγές:

  1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών

  2. Σχεδιάζω για όλους: http://www.prosvasimo.gr/el/