Εκδόσεις & Έρευνες

Εδώ θα βρείτε εκδόσεις που έχουν παραχθεί στα πλαίσια προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει ο φορέας ή δικτύων στα οποία ανήκουμε. 

Για να δείτε τα αρχεία πατήστε πάνω στην εικόνα εκάστοτε έκδοσης.

Όλα είναι διαθέσιμα δωρεάν και μπορείτε να τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Κάποια αρχεία είναι λίγο μεγάλα σε μέγεθος, επομένως μπορεί να αργήσουν να φορτώσουν.

Για τις αντίστοιχες Αγγλικές εκδόσεις των παρακάτω, πατήστε το πλαίσιο που βρίσκεται στα δεξιά σας.

Για Περισσότερα πατήστε εδώ.

 

Χαρτογράφηση των αναγκών των Ομάδων Στόχου του έργου InnoVal - Mapping the Needs of InnoVal Target Groups: The Individuals Perspective:

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί μια μελέτη που πραγματοποίησε το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ και διερευνά τις ειδικές ανάγκες των μειονεκτουσών ομάδων όπως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και τους μακροχρόνια άνεργους. Ο προσδιορισμός των αναγκών των εκπαιδευομένων είναι σύμφωνος με την άμεση εμπειρία που συνδέεται με το περιβάλλον και την εμπειρία του ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ, εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια στον τομέα της ανεπίσημης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης σε συνεργασία με έναν μεγάλο αριθμό μαθητών.

Δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος InnoVal- Innovative Assement Methods for Validation | Καινοτόμες Μέθοδοι Αξιολόγησης και Επικύρωσης Προσόντων

Στις εκδόσεις του έργου θα βρείτε επίσης:

 • Η Ανάλυση της Διαδικτυακής Γνωμοδότησης του έργου InnoVal-  InnoVal Online Consultation Analysis, η οποία διεξήχθη από το EUCEN, επεσήμανε τα σημαντικότερα εμπόδια και τους παράγοντες που επιτρέπουν τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης απευθυνόμενοι σε επαγγελματίες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επικύρωσης της Μη Τυπικής Μάθησης.
 • Η αξιολόγηση αναγκών στα πλαίσια του έργου InnoVal- InnoVal Needs Assessment  είναι μια έκθεση που εκπονήθηκε από το EIESP, συμπληρώνοντας τις προηγούμενες δύο εκθέσεις και καθορίζοντας το περίγραμμα της κατάστασης όσον αφορά την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης για την επικύρωση της Μη Τυπικής Μάθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 • Αγγλικά
 • 2017
 • δεξιότητες, εκπαίδευση ενηλίκων, ευάλωτες ομάδες, πιστοποίηση, εναλλακτικές μέθοδοι, εμπειρίες

Για τους επικαιροποιημένους συνδέσμους της έκδοσης, πατήστε εδώ.

 

Πηγές για ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων & Κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτές

Δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ARiS - Pathways to an encore career" (Επιλογές για μια δυναμική επανεκκίνηση καριέρας)

Η έκδοση περιέχει 5 θεματικές ενότητες, που ανταποκρίνονται σε 5 βασικές δεξιότητες, με πλάνα μάθησης για εκπαιδευόμενους και κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτές. 

Το έργο αφορά ενήλικες, μακροχρόνια άνεργους, και στόχο έχει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των βασικών τους δεξιοτήτων.

Το υλικό που περιέχεται στην έκδοση έχει δημιουργηθεί από τους εταίρους του προγράμματος. Στα πλάνα μάθησης χρησιμοποιούνται πηγές από το διαδίκτυο με αναφορά στους δημιουργούς τους.

Η παρούσα έκδοση αποτελεί προϊόν στα πλαίσια του προγράμματος "EDGE - Enhancing the Delivery of Guidance and Employability" (Ενίσχυση της Παροχής Προσανατολισμού και Απασχολησιμότητας). Είναι μέρος του Final Report του προγράμματος.

Η έκδοση έχει 3 σκέλη: 

 1. Οδηγίες (Υπο)στήριξης στους εκπαιδευομένους
 2. Δημιουργία ePortfolio
 3. Open Badges & Moodle
 • Ελληνικά
 • 2016
 • (διατίθεται επίσης σε Αγγλικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά (Αυστρίας))
 • open badges, moodle, mahara, αξιολόγηση δεξιοτήτων

Κατευθυντήριες γραμμές για Εκπαιδευτές και Διοικητικό Προσωπικό φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Η έκθεση έχει συνταχθεί στα πλαίσια του δικτύου "OED - Outreach, Empowerment, Diversity" από τους φορείς DVV, FOLAC και lernraum.wien

Στόχος είναι να αναδείξει καλές πρακτικές που ανταποκρίνονται στις 4 βασικές αξίες που έχει το δίκτυο OED για την εκπαίδευση ενηλίκων: Προσέγγιση - Ενδυνάμωση - Διαφορετικότητα - Ενεργή Πολιτειότητα.

 • Ελληνικά
 • 2014
 • διατίθεται επίσης σε Αγγλικά, Βουλγάρικα, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά
 • εκπαίδευση ενηλίκων, καλές πρακτικές, προσέγγιση, ενδυνάμωση, διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμική επικοινωνία, ενεργή πολιτειότητα

Προτάσεις πολιτικής για ευρωπαϊκούς και εθνικούς/περιφερειακούς φορείς υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και για φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων

Συντάχθηκε από τους Ricarda Motschilnig, Gina Ebner, Thomas Fritz- σε συνεργασία με το δίκτυο OED και τους συμμετέχοντες στην τελική διάσκεψη του OED.

Η έκδοση αποτελείται από προτάσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης ενηλίκων σε Ευρωπαϊκό & Εθνικό/Τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις που απευθύνονται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 • Ελληνικά
 • 2014
 • διατίθεται επίσης σε Αγγλικά, Βουλγάρικα, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Τούρκικα
 • εκπαίδευση ενηλίκων, καλές πρακτικές, προσέγγιση, ενδυνάμωση, διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμική επικοινωνία, ενεργή πολιτειότητα

Οι παρούσες εκδόσεις αποτελούν προϊόν του προγράμματος "MUPYME - Employment and women on the 21st century in Europe: From household economy to the economy of SMEs (Small and medium-sized enterprises)" [Εργασία και Γυναίκες τον 21ο αιώνα στην Ευρώπη: Από την οικιακή οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (μ&ΜΕ)].

Οι εκδόσεις είναι οι εξής (με τη σειρά εμφάνισης στην ιστοσελίδα του προγράμματος):

 1. Εθνομεθοδολογικό θεματολόγιο για τη μελέτη του φαινομένου της οικιακής εργασίας
 2. Επαγγελματογραφία των οικιακών εργασίων και πλαίσιο εκπαιδευτικού υλικού για επαγγελματική ανάπτυξη
 3. Ανάλυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων που προκύπτουν από τις οικιακές εργασίες και πολυδυναμική εφαρμογή τους εκτός σπιτιού
 4. Παιδαγωγικός διδακτικός οδηγός για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού πλάνου MUPYME
 5. Οδηγίες χρήσης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του MUPYME
 6. Γυναίκες και Απασχόληση: Από τη διαχείριση θεμάτων οικιακής οικονομίας στη διαχείριση Μικρομεσσαίων επιχειρήσεων
 • Αγγλικά
 • 2017
 • διατίθεται επίσης στα Ισπανικά
 • γυναικεία επιχειρηματικότητα, μικρές και μεσσαίες επιχειρήσεις, νοικοκυρές, εκπαίδευση και κατάρτιση

Η παρούσα έκδοση αποτελεί το Final Report του προγράμματος. 

Στόχος του προγράμματος είναι να ανακαλύψει:

 • εάν και πώς τα θέματα της μετανάστευσης, των αξιών και των διαφορετικών γλωσσών ενσωματώνονται στη σύγχρονη εκπαίδευση γλωσσών
 • πώς επηρεάζει η εθνική/τοπική νομοθεσία και το ιστορικό πλαίσιο την διδασκαλία της γλώσσας σε σχέση με το θέμα της μετανάστευσης
 • πως είναι δυνατό να υιοθετήσουμε την ενσωμάτωση των απόψεων σχετικά με τις αξίες
 • τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με τις αξίες
 • στρατηγικές αντιμετώπισης των διαφορετικών αξιών στη διδασκαλία των γλωσσών

Στην έκδοση αναφέρονται μεταξύ άλλων η μεθοδολογία του προγράμματος, η κατάσταση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στο θέμα της μετανάστευσης (στοιχεία, ορολογία), συγκριτική ανάλυση της αξιολόγησης της γλωσσομάθειας σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και καλές πρακτικές.

 • Αγγλικά
 • 2011-2013
 • δεν διατίθεται σε άλλες γλώσσες
 • μετανάστευση, γλώσσα, ενσωμάτωση, αξίες, καλές πρακτικές, εμπόδια στη μάθηση, ορολογία

Η παρούσα έκδοση πραγματεύεται την εισαγωγή των νέων ενηλίκων στην αγορά εργασίας αφού ολοκληρώσουν την βασική, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Εξετάζονται τα συστήματα των χωρών των εταίρων: Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Τουρκία και Ελλάδα.

Αναφέρονται καλές πρακτικές που βοηθάνε τους νέους, από τα σχολικά χρόνια, να μάθουν για την αγορά εργασίας, τι να προσέχουν, τι ισχύει στις χώρες τους κλπ.

 

 • Ελληνικά
 • 2013
 • διατίθεται επίσης σε Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Τούρκικα
 • απασχολησιμότητα, αγορά εργασίας, καλές πρακτικές, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός

Η έκδοση αποτελείται από άρθρα σχετικά με την διαπολιτισμικότητα και τα media. Δημιουργήθηκε από τα μέλη του δικτύου NILE (πρόγονο του EAEA). 

Η έκδοση είναι αρκετά παλιά, επομένως μπορεί καταστάσει που περιγράφονται μέσα ή φορείς που αναφέρονται να μην ισχύουν ακριβώς έτσι και σήμερα. Παρόλα αυτά αποτελεί ένα τεκμήριο της κατάστασης σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα και τα  media των εθνοτικών ομάδων.

 • Ελληνικά
 • 2008
 • διατίθεται επίσης στα Αγγλικά (στο παρελθόν υπήρχαν και εκδόσεις και σε άλλες γλώσσες αλλά δεν υπάρχει πλέον κάτι διαδικτυακά)
 • πολυπολιτισμικότητα, εθνοτικές ομάδες, μίντια, επικοινωνία, γλώσσα, κοινωνική ενσωμάτωση

Έρευνες και Άρθρα

Διαστάσεις του φύλλου στη δια βίου εκπαίδευση και μάθηση

Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων – European Association for the Education of Adults (Βέλγιο).Βρυξέλες.
(Εμφανίστηκε στο newsletter του ΕΑΕΑ. vol.4, 2007, no.2). pp.2-6)

 • Αγγλικά
 • 2007
 • δια βίου μάθηση; θέματα φύλλου; ισότιμες ευκαιρίες (απασχόληση); εκπαίδευση Γυναικών; συμμετοχή γυναικών; συμμετοχή φοιτητών; μελέτες περίπτωσης; Γερμανία; Ελλάδα; Ιρλανδία; Πολωνία; Ισπανία; ΗΒ)

GREEK Language & Immigration Policies
Short Outline

 • Αγγλικά
 • 2012
 • μετανάστευση, γλώσσα, ενσωμάτωση, αξίες, καλές πρακτικές, εμπόδια στη μάθηση, ορολογία

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαπολιτισμικής Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (NILE): Διαπιστώσεις και Αποτελέσματα – Βασιλική Μ. Τσεκούρα, Dr. Beate Schmidt-Behlau

 • Ελληνικά & Αγγλικά
 • 2008
 • πολυπολιτισμικότητα, εθνοτικές ομάδες, μίντια, επικοινωνία, γλώσσα, κοινωνική ενσωμάτωση

Ομότιμη Μάθηση (Peer Mentoring) – Χρήστος Γιαννακόπουλος

 • Ελληνικά
 • 2008
 • ομότιμη μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, επικοινωνία στον εργασιακό χώρο, ομάδα, αντιμετώπιση εργασιακού στρες

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: Συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG “MIVAL” 2011-2013 – Βασιλική Μ. Τσεκούρα, Παναγιώτα Βάθη

 • Ελληνικά
 • 2013
 • μετανάστευση, γλώσσα, ενσωμάτωση, αξίες, καλές πρακτικές, εμπόδια στη μάθηση, ορολογία

Προαγωγή της ενεργής πολιτειότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων στα πλαίσια της κοινωνικής ενσωμάτωσης – Βασιλική Μ. Τσεκούρα

 • Αγγλικά
 • 2006
 • αγιογραφία στο διαδίκτυο, άτομα με ειδικές ανάγκες (κωφοί), επικοινωνία μεταξύ κωφών και ακουόντων, κοινωνική ενσωμάτωση, ενεργή πολιτειότητα, απόκτηση δεξιοτήτων
Accessibility