Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Έρευνα

Έρευνες

Διαστάσεις του φύλλου στη δια βίου εκπαίδευση και μάθηση [pdf] (αγγλικά)

Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων – European Association for the Education of Adults (Βέλγιο).Βρυξέλες.
(Εμφανίστηκε στο newsletter του ΕΑΕΑ. vol.4, 2007, no.2). pp.2-6)
Δείκτες:δια βίου μάθηση – lifelong learning; θέματα φύλλου – gender issues; ισότιμες ευκαιρίες (απασχόληση) – equal opportunities (jobs); εκπαίδευση Γυναικών – Womens education; συμμετοχή γυναικών – womens participation; συμμετοχή φοιτητών – student participation; μελέτες περίπτωσης – case studies; Γερμανία – Germany; Ελλάδα – Greece; Ιρλανδία – Ireland; Πολωνία – Poland; Ισπανία – Spain; ΗΒ – UK.)

—————-

Άρθρα

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαπολιτισμικής Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (NILE): Διαπιστώσεις και Αποτελέσματα – Βασιλική Μ. Τσεκούρα, Dr. Beate Schmidt-Behlau [doc / pdf] (ελληνικά)

Ομότιμη Μάθηση (Peer Mentoring) – Χρήστος Γιαννακόπουλος [doc / pdf] (ελληνικά)

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: Συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG “MIVAL” 2011-2013 – Βασιλική Μ. Τσεκούρα, Παναγιώτα Βάθη [pdf] (ελληνικά)

Προαγωγή της ενεργής πολιτειότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων στα πλαίσια της κοινωνικής ενσωμάτωσης – Βασιλική Μ. Τσεκούρα [pdf] (αγγλικά)

Accessibility